Lost Childhood
Holocaust Child Survivors

אנו מחוייבים להשגת פיצויים בגין "ילדות עשוקה"

     
עברית  |  English  |  פרוטוקול מהאסיפה השנתית

שהתקיימה ב- 27.5.2010  בת"א

סדר היום

הצגת חברי הועד
דיווח פעולות העמותה
הצגת המאזן לשנת 2009-אישור
דו"ח המבקר – אשור
בחירת רואה חשבון
שונות – שאלות
 

נוכחים 87 חברי עמותה


אשר בלומברגר מנכ"ל העמותה - מציג את חברי הועד :

יוחנן רון - יושב ראש 
יחיאל פרנקל - סגן יו"ר
ד"ר נתן דורסט – סגן יו"ר, נעדר
רפי פרנק – ראש מדור ההתיישבות העובדת, גזבר
אתי פולק – רכזת תקשורת וקשר לחברים, נעדרת
בני דאובר  -  חבר וועד
יחזקאל אבירם  -   חבר וועד
חיים נגל    - יו"ר וועדת הביקורת
שמעון דרור   -    חבר וועדת הביקורת.  

יוחנן רון נבחר ליו"ר האסיפה ברוב של 86 מתנגד 1

יוחנן   -  

מברך את החברים הנוכחים אשר הגיעו למרות מזג האוויר הקשה.

נותן הרצאה מקפת על מטרות העמותה פעילותה והישגיה. (בנספח נמצא הפרוט המלא של ההרצאה) בתום דבריו קורא יוחנן רון לחברים לעזור בגיוס חברים חדשים שכן יכולתנו בהתדיינות מול העולם נובעת מגודלנו. ככל שנהיה גדולים כן יאזינו לנו ביתר קשב!

שאלות ותשובות

מאזן העמותה:

אשר:    בתיק שקיבלתם ישנו המאזן לשנת 2009. ניתן הסבר באשר להוצאות אשר כולן שימשו לשמירת הקשר עם החברים באמצעות הדואר ואתר העמותה, היתה הוצאה גדולה של עשרת אלפים ₪ להגנה משפטית בתביעה קנטרנית שהוגשה נגד העמותה ואשר נדחתה על ידי ביהמ"ש.

מבקש את אישור האסיפה:   המאזן אושר פה אחד, ללא מתנגדים.


דו"ח הביקורת :

חיים נגל, יו"ר ו. הביקורת, מציין שכולם עובדים בהתנדבות ואין הוצאות שכר, כולל היועץ המשפטי, ורואה החשבון.

ו. הביקורת בדקה את תקינות המינהל של העמותה, הוועד התכנס 10 פעמים במשך השנה ונערכו פרוטוקולים.

אין הערות לו. הביקורת.   

האספה מאשרת פה אחד את דו"ח הביקורת.


בחירת ועדת. הביקורת

נבחרו פה אחד. חיים נגל יו"ר  ושמעון דרור חבר.
 

אישור היועץ המשפטי  -

עו"ד רם אפרתי לא יכול היה להגיע ושלח נציגה, אשר סיפרה שעו"ד אפרתי עוזר לנו בלב אוהב ונפש חפצה ובהתנדבות.

מוקירים תודה לעו"ד אפרתי על הזמן שהוא מקדיש לנושא שלנו ועל פעולתו הברוכה.

מאשרים פה אחד את עו"ד רם אפרתי כיועץ המשפטי של העמותה.


רואה החשבון

מר. מוטי עג'מי– מאשר שבקורת הספרים תקינה ומתנהלת כשורה.

מציג את עצמו, את משרדו ואת העובדה שהמשרד פועל בהתנדבות בנפש חפצה. מר. עג'מי המשמש גם כסגן יו"ר העיר ראשל"צ מספר שדאג לפתיחת מועדון לניצולים, מברך על פעילות העמותה.

האספה מודה רבות לרו"ח עג'מי ולתרומתו לנושא שלנו.

מאשרים פה אחד את המשך כהונתו של משרד עג'מי כרואי החשבון של העמו.


יוחנן רון נועל את האספה בקריאה חוזרת של: "כוחנו במספרינו" - חבר מביא חבר ויחד יכול נוכל.

 

 

mapעדויות מאמרים ספרים סרטים

'ילדות אבודה' ת.ד. 3528 רמת השרון 47134 טלפון.         054-2233354               054-2233354 פקס. 03-5401035
Email:
deprived@netvision.net.il אתר www.ylas.org
האתר נבנה ע"י צבי שורצמן relationet@gmail.com


[למעלה]
לייבסיטי - בניית אתרים